Lapas karte
Cēres skola

Skolas dokumenti

Noteikumi

Attālināto mācību organizēšanas kārtība Attālinātās mācības.pdf

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Vērtēšanas kārtība.pdf

Noteikumi par izglītības procesa organizāciju un Covid-19 infekcijas drošības principu ievērošanu 2021./2022.m.g. Noteikumi.pdf

Pagarinātās dienas grupas darba reglaments Pagarinātā dienas grupa.pdf

Kārtība par izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanu... Kārtība spec.vajadz.pdf

Kārtība mācību procesa organizēšanā 2020./2021.m.g. Mācību process

Kārtība epidemioloģiskai drošībai 2020./2021.m.g. Kārtība epid drošība

Vecāku, aizbildņu un citu personu uzturēšanās kārtība Covid 19 apstākļos Uzturēšanās kārtība.pdf

Iekšējās kārtības noteikumi Iekšējās kārtības noteikumi.pdf

Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem Noteikumi skolēniem.pdf

Darba kārtības noteikumi Darba kārtības noteikumi.pdf

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Bērnu sūdzību kārtība.pdf

Cēres pamatskolas Pedagoģiskās padomes reglaments PP reglaments.pdf

Cēres pamatskolas Skolas padomes reglaments Skolas padomes reglaments.pdf

Rīcības kārtība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo Rīcība vardarbības gadījumos.pdf

Noteikumi par rīcības plānu, ja Cēres pamatskolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas un bīstamos priekšmetus Atkarības.pdf

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē Kārtība par kavējumiem.pdf

Skolēnu pašpārvaldes reglaments Skolēnu reglaments.pdf

Cēres pamatskolas bibliotēkas reglaments Bibliotēkas reglaments.pdf

Bibliotēkas lietošanas noteikumi Bibliotēkas lietošanas noteikumi.pdf

Skolas pašvērtējums

Pašvērtējums 2022./2023.m.g.  Cēres pamatskolas pašvērtējums2022.2023.pdf

Pašnovērtējums 2021./2022.m.g.Pašnovērtējums2021.2022.pdf

Pašnovērtējums 2020./2021.m.g. Pašvērtējums2020.2021m.g..docx

Pašnovērtējums 2019./2020.m.g. Pašvērtējums2019.2020.docx

<>
Jaunākās galerijas